Mnogi istraživački radovi dotakli su se teme povezanosti timskog rada i ishoda u liječenju pacijenata u jedinicama intenzivne njege. Istraživanja su pokazala kako su ishodi timskog rada pod utjecajem grupnih procesa povezanih s komunikacijom, vodstvom, koordiniranjem i odlučivanjem u timu.

Komunikacija u timu odnosi se na razmjenu informacija, ideja i mišljenja među članovima tima. Rezultati istraživanja ukazuju da se najviše grešaka događa uglavnom pri promjeni smjene ili predaji pacijenata drugom timu. Veliki postotak grešaka, čak 37%, nastaje uslijed loše komunikacije medicinskih sestara i liječnika. Pokazalo se i da jedinice intenzivne njege čiji timovi dobro funkcioniraju, u aspektima povjerenja, rješavanja konflikata i raspravljanja o ciljevima, imaju manju stopu smrtnosti pacijenata.

Vodstvo tima važan je faktor u postizanju učinkovitosti timova intenzivne njege. Istraživanja pokazuju puno bolje rezultate u jedinicama intenzivne njege gdje je vodstvo timova jasno iznosilo planove, slušalo mišljenje osoblja, delegiralo zadatke, definiralo prioritete u njezi pacijenata i gdje je vodstvo pazilo na količinu obveza koje dodjeljuje članovima tima. Vođe koriste direktivni način kada je visoka razina pritiska u radu ili kada je tim neiskusan. Međutim, kada je tim iskusan i manji je pritisak, vođe obično delegiraju zadatke na članove tima.

Koordinacija tima odnosi se na sinkroniziran rad članova tima pri čemu je svaki član svjestan rada drugih članova. Timovi čija je koordinacija dobra, dakle informacije se prenose u potrebnom vremenu, svaki član ima određenu ulogu i zadaci su dobro raspoređeni, pokazali su manji postotak pogrešaka u liječenju pacijenata.

Uspješno donošenje odluka u jedinicama intenzivne njege pokazalo se kao bitan faktor u pozitivnim ishodima liječenja pacijenata. Medicinske sestre i liječnici uglavnom se slažu oko toga da bi mlađi članovi tima trebali dati svoj doprinos procesu odlučivanja. U jednostavnijim slučajevima prevladava participacija u odlučivanju, no u slučajevima koji su složeni, iskusniji članovi tima najčešće sami donose odluke.  

Objavljeno u Regionalni Tjednik