Kada se nađemo u konfliktnoj situaciji, važno je znati na koji način pristupiti rješavanju konflikta i kako postići dobar ishod u rješavanju konfliktne situacije. Poznati ishodi konfliktnih situacija su ''win-win'', ''win-lose'' i ''lose-lose''. Kod ''win-win'' situacije, konflikt je riješen na način da su obje strane zadovoljne. Kod ''win-lose'' (''lose-win'') situacije, samo je jedna strana zadovoljna načinom na koji se konflikt riješio. Kod ''lose-lose'' situacije konflikt nije uopće riješen ili je riješen na takav način da niti jedna strana nije zadovoljna postignutim ciljem. Kada govorimo o intergrupnom konfliktu možemo navesti nekoliko tehnika rješavanja konflikata: Nadmetanje, Izbjegavanje, Prilagođavanje, Kompromis i Suradnja. Kod nadmetanja jedna strana želi postići svoje ciljeve bez obzira na ciljeve druge strane, stavljajući međuljudske odnose i daljnju suradnju u drugi plan. Ishod ovakve situacije se opisuje kao ''win-lose''. Ono što kod ove metode prosuđuje je snaga jedne strane. Nadmetanje je dobar izbor kada treba donijeti odluku u kratkom periodu, kada je jedna strana potpuno sigurna da je u pravu ili kad ne postoji drugi izbor. Nadmetanje često nalazi svoju primjenu u odnosu između nadređenog i podređenog u nekom poduzeću. Izbjegavanje je način rješavanja konflikata koji zapravo predstavlja bježanje i povlačenje iz konfliktnih situacija bez da se problem riješi. Izbjegavanje konflikta je dobar izbor kada postoje važniji problemi koje treba riješiti tj. kada cilj nije toliko značajan, kada postoji mala šansa za ispunjenje osobnih interesa, kada je potrebno da se osobe koje su se našle u konfliktnoj situaciji malo ''ohlade'', kad su potrebne nove informacije ili više vremena za pripremu ili kad postoje druge osobe koje bi lakše razriješile sukob.

Objavljeno u Regionalni Tjednik