Vrlo važno pitanje u projektnom menadžmentu je kako rezultate i aktivnosti projekta učiniti vidljivima interesnim i ciljnim skupinama, partnerima na projektu te naravno široj javnosti. Odgovor na pitanje se sastoji od tri riječi: diseminacija, eksploatacija i održivost rezultata projekta. Diseminacija se opisuje kao niz aktivnosti koje čine rezultate projekta vidljivima partnerima na projektu, dionicima, ciljnim skupinama i ljudima koji nisu direktno uključeni u projekt, primjerice lokalna zajednica i šira društvena zajednica. Dostupnost rezultata projekta podrazumijeva sve od čiste informacije o projektu do uključivanja u proces odlučivanja. Cilj diseminacije može biti širenje svijesti o projektu, dijeljenje rezultata projekta s interesnim skupinama i društvenom zajednicom u cjelini, obavještavanje svih sudionika na projektu o aktualnostima na projektu, skretanje pažnje državnoj i lokalnoj upravi, javnim i privatnim izvorima financiranja o potrebi i koristima znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata, privlačenje interesa potencijalnih partnera ili ulagača i drugo. Planiranje diseminacije vrši se preko plana diseminacije u kojem je potrebno definirati cilj diseminacije, način na koji će se postići cilj, rokove i budžet koji su potrebni za postizanje cilja te način evaluacije. Planirajući aktivnosti na projektu potrebno je isplanirati vrijeme u kojem će se određena diseminacijska aktivnost odvijati te koji će resursi biti potrebni za određenu aktivnost tj. treba planirati budžet za troškove promocije, publiciranja, organizacijske troškove i sl.  U pisanju plana diseminacije obično se ne navode datumi, već pojedine faze u kojima se odvijaju aktivnosti. Plan diseminacije najčešće ima formu tablice sa sljedećim stupcima: vrijeme (faza), diseminacijska aktivnost, sudionici, svrha i ključna poruka. Neki od načina kojima se postiže diseminacija su promocija, publikacije, prezentacije, radionice, brošure, letci, plakati, web stranica, izložbe, konferencije, trening aktivnosti, inovacijske mreže i drugo.

Objavljeno u Regionalni Tjednik