Dana 01/04/2021 održan je virtualni uvodni sastanak na projektu „HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Voditeljica projekta prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep predstavila je ciljeve projekta, istraživačke aktivnosti i rezultate. 

U prvoj godini projekta očekuju se provedba radnog sastanka, istraživačke radionice na temu LA i fokus grupe na FOI-ju te rad na aktivnostima vezanim uz Cilj 1: Identificirati slučajeve korištenja i nedostatke u korištenju analitika učenja u hibridnom okruženju i Cilj 2: Identificirati resurse potrebne za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju.

U okviru cilja 1 pripremit će se konceptna mapa LA, deskriptori metapodataka za slučajeve korištenja LA te revizija slučajeva korištenja LA, a u okviru cilja 2 revizija resursa za implementaciju LA.

Istraživači na projektu HELA će u prvoj godini projekta sudjelovati i na ljetnim školama i konferencijama te će se uključiti i u online tečajeve.

Na samam početku projekta nabavljena je i znanstvena literatura u vrijednosti od 9.000,00 za istraživanje u prvoj godini projekta.

Sastanku su prisustvovali prof. dr. sc. Diana Šimić. izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, Barbara Šlibar, mag. inf., Danijel Filipović, mag. inf., Darko Grabar, mag. inf., Ivana Đunđek, doc. dr. sc. Nikola Kadoić, Josipa Bađari, prof. i Petra Vondra, mag. inf. te vanjska suradnica na projektu dr. sc. Sandra Kučina Softić (SRCE - Sveučilišni računski centar).

HELA kick off